Top View

1
Dissolution of Barite Filter Cake Using Chelating Agents: A review of Mechanisms, Diagnosis and Removal Strategies
WEI Zhongjin, ZHOU Fengshan, XU Tongtai
2020, 37(6): 685-693. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2020.06.002
2
Study and Performance Evaluation of Ultra-High Temperature High Density Oil Based Drilling Fluids
QIU Zhengsong, ZHAO Chong, ZHANG Xianbin, ZHANG Jian, ZHAO Ying, CHEN Anliang, YANG Zhongfeng
2021, 38(6): 663-670. doi: 10.12358/j.issn.1001-5620.2021.06.001
Abstract(3186) HTML (730) PDF (2148KB)(393)
3
Synthesis and Evaluation of A Primary Emulsifier for High Temperature Oil Base Drilling Fluid
QIN Yong, JIANG Guancheng, DENG Zhengqiang, GE Lian
2016, 33(1): 6-10. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2016.01.002
4
Progresses in Studying Drilling Fluid Nano Material Plugging Agents
MA Chengyun, SONG Bitao, XU Tongtai, PENG Fangfang, SONG Taotao, LIU Zuoming
2017, 34(1): 1-8. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2017.01.001
5
Status Quo of Water Base Drilling Fluid Technology for Shale Gas Drilling in China and Abroad and Its Developing Trend in China
SUN Jinsheng, LIU Jingping, YAN Lili
2016, 33(5): 1-8. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2016.05.001
6
Hole Cleaning Technology for Horizontal and Deviated Drilling: Progress Made and Prospect
CHANG Xiaofeng, SUN Jinsheng, WANG Qingchen
2023, 40(1): 1-19. doi: 10.12358/j.issn.1001-5620.2023.01.001
Abstract(1845) HTML (493) PDF (3943KB)(312)
7
Preparation and Properties of Slow-release Organic Acid Micro-emulsion with High Efficient Plugging Removal
HE Licheng, LAN Qiang, HUANG Wei’an, WANG Xuechen, SHANG Shufang, LI Xiuling
2022, 39(2): 259-264. doi: 10.12358/j.issn.1001-5620.2022.02.021
Abstract(1734) HTML (389) PDF (2364KB)(139)
8
High Performance Water Base Drilling Fluid for Shale Gas Drilling
YAN Lili, LI Congjun, ZHANG Zhilei, SUN Jinsheng, XU Xianguang, SU Yinao
2015, 32(5): 1-6. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2015.05.001
9
High Performance Water Base Drilling Fluid for Shale Gas Drilling
LONG Daqing, FAN Xiangsheng, WANG Kun, FAN Jianguo, LUO Renwen
2016, 33(1): 17-21. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2016.01.004
10
A New Fracturing Fluid with Temperature Resistance of 230℃
YANG Zhenzhou, LIU Fuchen, SONG Lulu, LIN Lijun
2018, 35(1): 101-104. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2018.01.019
11
Study on Hydrophobic Nano Calcium Carbonate Drilling Fluid
ZHANG Hong, LAN Qiang
2015, 32(2): 43-46. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2015.02.011
12
Development and Evaluation of a Water Base Drilling Fluid Lubricant SDL-1
LI Bin, JIANG Guancheng, WANG Jinxi, WANG Lan, LIU Fan, WANG Xi, YANG Lili
2019, 36(2): 170-175. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2019.02.007
13
Progress Made and Trend of Development in Studying on Temporarily Type Plugging Reservoir Protection Drilling Fluids
JIANG Guancheng, MAO Yuncai, ZHOU Baoyi, SONG Ranran
2018, 35(2): 1-16. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2018.02.001
14
Plugging Micro-fractures to Prevent Gas-cut in Fractured Gas Reservoir Drilling
HAN Zixuan, LIN Yongxue, CHAI Long, LI Daqi
2017, 34(1): 16-22. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2017.01.003
15
Status Quo of Methods for Evaluating Filtration Performance and Mud Cake Quality of Drilling Fluid
YAO Rugang, ZHANG Zhenhua, PENG Chunyao, FENG Yanyun, DING Guangbo
2016, 33(6): 1-9. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2016.06.001
16
A Temperature Sensitive Expanding Microcapsule Anti-Gas-Channeling Cement Slurry
ZHANG Xingguo, YU Xuewei, GUO Xiaoyang, YANG Jixiang, YAN Rui, LI Zaoyuan
2018, 35(1): 71-76. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2018.01.014
17
Research on Mechanisms of Wellbore Instability of Longmaxi Shale Formation and High Performance Water Base Drilling Fluid Technology
TANG Wenquan, GAO Shuyang, WANG Chengbiao, ZHEN Jianwu, CHEN Xiaofei, CHAI Long
2017, 34(3): 21-26. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2017.03.004
18
Development of Extreme Pressure Anti-wear Lubricant MPA for Water Base Drilling Fluids
QU Yuanzhi, HUANG Hongjun, WANG Bo, FENG Xiaohua, SUN Siwei
2018, 35(1): 34-37. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2018.01.006
19
Research Status-Quo and Development Trend of Gel Strength Additives for Oil Based Drilling Fluids
HUANG Ning, LYU Kaihe, SUN Jinsheng, LIU Jingping, HUANG Xianbin, WANG Zonglun, XU Zhe
2022, 39(4): 397-405. doi: 10.12358/j.issn.1001-5620.2022.04.001
Abstract(1247) HTML (343) PDF (3321KB)(199)
20
Analysis of Causes of Reservoir Damage in Lingshui 17-2 Gas Field and Selection of Test Fluid for Reservoir Protectionin Deep Water Area
DUAN Zehui, LI Weiping, MENG Wenbo, LI Zhujun, ZHANG Chong, HU Yixu
2015, 32(6): 39-42. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2015.06.010
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:5
 • To
 • Go