Top View

1
Dissolution of Barite Filter Cake Using Chelating Agents: A review of Mechanisms, Diagnosis and Removal Strategies
WEI Zhongjin, ZHOU Fengshan, XU Tongtai
2020, 37(6): 685-693. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2020.06.002
2
Study and Performance Evaluation of Ultra-High Temperature High Density Oil Based Drilling Fluids
QIU Zhengsong, ZHAO Chong, ZHANG Xianbin, ZHANG Jian, ZHAO Ying, CHEN Anliang, YANG Zhongfeng
2021, 38(6): 663-670. doi: 10.12358/j.issn.1001-5620.2021.06.001
Abstract(2301) HTML (234) PDF (2148KB)(249)
3
Synthesis and Evaluation of A Primary Emulsifier for High Temperature Oil Base Drilling Fluid
QIN Yong, JIANG Guancheng, DENG Zhengqiang, GE Lian
2016, 33(1): 6-10. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2016.01.002
4
Progresses in Studying Drilling Fluid Nano Material Plugging Agents
MA Chengyun, SONG Bitao, XU Tongtai, PENG Fangfang, SONG Taotao, LIU Zuoming
2017, 34(1): 1-8. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2017.01.001
5
Status Quo of Water Base Drilling Fluid Technology for Shale Gas Drilling in China and Abroad and Its Developing Trend in China
SUN Jinsheng, LIU Jingping, YAN Lili
2016, 33(5): 1-8. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2016.05.001
6
Preparation and Properties of Slow-release Organic Acid Micro-emulsion with High Efficient Plugging Removal
HE Licheng, LAN Qiang, HUANG Wei’an, WANG Xuechen, SHANG Shufang, LI Xiuling
2022, 39(2): 259-264. doi: 10.12358/j.issn.1001-5620.2022.02.021
Abstract(1135) HTML (153) PDF (2364KB)(39)
7
High Performance Water Base Drilling Fluid for Shale Gas Drilling
YAN Lili, LI Congjun, ZHANG Zhilei, SUN Jinsheng, XU Xianguang, SU Yinao
2015, 32(5): 1-6. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2015.05.001
8
High Performance Water Base Drilling Fluid for Shale Gas Drilling
LONG Daqing, FAN Xiangsheng, WANG Kun, FAN Jianguo, LUO Renwen
2016, 33(1): 17-21. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2016.01.004
9
Study on Hydrophobic Nano Calcium Carbonate Drilling Fluid
ZHANG Hong, LAN Qiang
2015, 32(2): 43-46. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2015.02.011
10
Analysis of Causes of Reservoir Damage in Lingshui 17-2 Gas Field and Selection of Test Fluid for Reservoir Protectionin Deep Water Area
DUAN Zehui, LI Weiping, MENG Wenbo, LI Zhujun, ZHANG Chong, HU Yixu
2015, 32(6): 39-42. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2015.06.010
11
Hole Cleaning Technology for Horizontal and Deviated Drilling: Progress Made and Prospect
CHANG Xiaofeng, SUN Jinsheng, WANG Qingchen
2023, 40(1): 1-19. doi: 10.12358/j.issn.1001-5620.2023.01.001
Abstract(968) HTML (225) PDF (3943KB)(211)
12
A New Fracturing Fluid with Temperature Resistance of 230℃
YANG Zhenzhou, LIU Fuchen, SONG Lulu, LIN Lijun
2018, 35(1): 101-104. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2018.01.019
13
Factors Affecting the Viscosity of Polysaccharide Solution
HE Jing, WANG Manxue, LI Shiqiang, LIU Chao, ZHOU Pu
2015, 32(4): 84-87. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2015.04.023
14
Plugging Micro-fractures to Prevent Gas-cut in Fractured Gas Reservoir Drilling
HAN Zixuan, LIN Yongxue, CHAI Long, LI Daqi
2017, 34(1): 16-22. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2017.01.003
15
Status Quo of Methods for Evaluating Filtration Performance and Mud Cake Quality of Drilling Fluid
YAO Rugang, ZHANG Zhenhua, PENG Chunyao, FENG Yanyun, DING Guangbo
2016, 33(6): 1-9. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2016.06.001
16
Progress in Studying Cement Sheath Failure in Perforated Wells
LI Jin, GONG Ning, LI Zaoyuan, HAN Yaotu, YUAN Weiwei
2016, 33(6): 10-16. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2016.06.002
17
Lost Circulation Control in Well AGCS27, Misan Oilfield, Iraq
CHEN Deming, LIU Huanyu, DONG Dianbin, LIU Yayuan, WANG Zhipeng, BAI Yongli
2015, 32(2): 55-57. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2015.02.014
18
Preparation and Evaluation of a Dispersible Instant Xanthan Gum
ZHAO Zhiqiang, MIAO Hailong, YI Yong
2015, 32(2): 26-28. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2015.02.007
19
Research Status-Quo and Development Trend of Gel Strength Additives for Oil Based Drilling Fluids
HUANG Ning, LYU Kaihe, SUN Jinsheng, LIU Jingping, HUANG Xianbin, WANG Zonglun, XU Zhe
2022, 39(4): 397-405. doi: 10.12358/j.issn.1001-5620.2022.04.001
Abstract(789) HTML (176) PDF (3321KB)(174)
20
Preparation and Characteristics of Nano Polymer Microspheres Used as Plugging Agent in Drilling Fluid
WANG Weiji, QIU Zhengsong, HUANG Wei'an, ZHONG Hanyi, BAO Dan
2016, 33(1): 33-36. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2016.01.007
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:5
 • To
 • Go