Top Cited

1
Status Quo of Water Base Drilling Fluid Technology for Shale Gas Drilling in China and Abroad and Its Developing Trend in China
SUN Jinsheng, LIU Jingping, YAN Lili
2016, 33(5): 1-8. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2016.05.001
2
Preparation and Characteristics of Nano Polymer Microspheres Used as Plugging Agent in Drilling Fluid
WANG Weiji, QIU Zhengsong, HUANG Wei'an, ZHONG Hanyi, BAO Dan
2016, 33(1): 33-36. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2016.01.007
3
Synthesis and Evaluation of A Primary Emulsifier for High Temperature Oil Base Drilling Fluid
QIN Yong, JIANG Guancheng, DENG Zhengqiang, GE Lian
2016, 33(1): 6-10. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2016.01.002
4
High Performance Water Base Drilling Fluid for Shale Gas Drilling
LONG Daqing, FAN Xiangsheng, WANG Kun, FAN Jianguo, LUO Renwen
2016, 33(1): 17-21. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2016.01.004
5
Experimental Study on Airtightness of Cement Sheath Under Alternating Stress
LIU Rengguang, ZHANG Linhai, TAO Qian, ZHOU Shiming, DING Shidong
2016, 33(4): 74-78. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2016.04.015
6
Progresses in Studying Drilling Fluid Nano Material Plugging Agents
MA Chengyun, SONG Bitao, XU Tongtai, PENG Fangfang, SONG Taotao, LIU Zuoming
2017, 34(1): 1-8. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2017.01.001
7
Effect of Retained Fracturing Fluid on the Imbibition Oil Displacement Effciency of Tight Oil Reservoir
GUO Gang, XUE Xiaojia, LI Kai, FAN Huabo, LIU Jin, WU Jiang
2016, 33(6): 121-126. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2016.06.022
8
Progress Made and Trend of Development in Studying on Temporarily Type Plugging Reservoir Protection Drilling Fluids
JIANG Guancheng, MAO Yuncai, ZHOU Baoyi, SONG Ranran
2018, 35(2): 1-16. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2018.02.001
9
Cement Slurry Treated with Latex Nano Liquid Silica Anti-gas-migration Agent
GAO Yuan, SANG Laiyu, YANG Guangguo, CHANG Lianyu, WEI Haoguang
2016, 33(3): 67-72. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2016.03.014
10
Temporary Plugging Diverting Test with Fuzzy Ball Fluids in Non-Water Producing Coal Beds in Re-fracturing Well Zheng-X
ZHENG Lihui, CUI Jinbang, NIE Shuaishuai, LIU Bin, FU Yuwei, LI Zongyuan
2016, 33(5): 103-108. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2016.05.022
11
Research on Mechanisms of Wellbore Instability of Longmaxi Shale Formation and High Performance Water Base Drilling Fluid Technology
TANG Wenquan, GAO Shuyang, WANG Chengbiao, ZHEN Jianwu, CHEN Xiaofei, CHAI Long
2017, 34(3): 21-26. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2017.03.004
12
Borehole Wall Collapse and Control in Shale Gas Well Drilling
LIU Jingping, SUN Jinsheng
2016, 33(3): 25-29. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2016.03.005
13
Study on Alkyl Polyglucoside Derivative Drilling Fluid and Its Use In Shale Gas Drilling
ZHAO Hu, LONG Daqing, SI Xiqiang, WANG Shanju, SHI Peiqian, LIU Jiezheng, WU Jian
2016, 33(6): 23-27. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2016.06.004
14
Methods for Evaluating the Performance of Drilling Fluids Plugging Fractures in Hard and Brittle Shales
SONG Bitao, MA Chengyun, XU Tongtai, XU Hao, HE Zhumei, PENG Fangfang, ZENG Ganlin
2016, 33(4): 51-55. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2016.04.010
15
Research on Safe Drilling Technology for Ultra Deep Ultrahigh Pressure Saltwater Zones in Piedmont Area, Kuche
ZHOU Jian, JIA Hongjun, LIU Yongwang, LI Weidong, DENG Qiang, YANG Yanming
2017, 34(1): 54-59. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2017.01.010
16
Effects of Drilling Fluid Activity on Hydration and Dispersion of Formation Rocks in Shale Gas Drilling in Chuan-Dian Area
LIU Jingping, SUN Jinsheng
2016, 33(2): 31-35. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2016.02.007
17
Damage Mechanisms Determination for Tight Sands Gas Reservoir in Block Linxing and Drill-in Fluid Optimization for Protection of the Reservoir
DONG Bingqiang, QIU Zhengsong, LU Zhaohui, ZHANG Ye, DENG Zhi, SUN Zening, ZHANG Wei
2018, 35(6): 65-70. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2018.06.012
18
Oil Base Drilling Fluid for Drilling Shale Gas Wells in Fuling
LIANG Wenli, SONG Jinchu, CHEN Zhiyuan, LIU Jing, MEI Luqiang
2016, 33(5): 19-24. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2016.05.004
19
Study on a New High Temperature High Density Saltwater Drilling Fluid
HU Wenjun, LUO Pingya, BAI Yang, LIN Ling
2017, 34(3): 1-10. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2017.03.001
20
Laboratory Study on Recycling of Flowback Fluid of Guar Gun Fracturing Fluid
MA Hong, HUANG Daquan, LI Guanghuan, ZHANG Aishun, LONG Tao, CAO Ziying, WANG Yundong, SU Jun
2017, 34(4): 122-126. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2017.04.023
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:38
 • To
 • Go