Top Cited

1
Status Quo of Water Base Drilling Fluid Technology for Shale Gas Drilling in China and Abroad and Its Developing Trend in China
SUN Jinsheng, LIU Jingping, YAN Lili
2016, 33(5): 1-8. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2016.05.001
2
Synthesis and Evaluation of A Primary Emulsifier for High Temperature Oil Base Drilling Fluid
QIN Yong, JIANG Guancheng, DENG Zhengqiang, GE Lian
2016, 33(1): 6-10. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2016.01.002
3
Preparation and Characteristics of Nano Polymer Microspheres Used as Plugging Agent in Drilling Fluid
WANG Weiji, QIU Zhengsong, HUANG Wei'an, ZHONG Hanyi, BAO Dan
2016, 33(1): 33-36. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2016.01.007
4
High Performance Water Base Drilling Fluid for Shale Gas Drilling
LONG Daqing, FAN Xiangsheng, WANG Kun, FAN Jianguo, LUO Renwen
2016, 33(1): 17-21. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2016.01.004
5
Experimental Study on Airtightness of Cement Sheath Under Alternating Stress
LIU Rengguang, ZHANG Linhai, TAO Qian, ZHOU Shiming, DING Shidong
2016, 33(4): 74-78. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2016.04.015
6
Progresses in Studying Drilling Fluid Nano Material Plugging Agents
MA Chengyun, SONG Bitao, XU Tongtai, PENG Fangfang, SONG Taotao, LIU Zuoming
2017, 34(1): 1-8. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2017.01.001
7
Progress Made and Trend of Development in Studying on Temporarily Type Plugging Reservoir Protection Drilling Fluids
JIANG Guancheng, MAO Yuncai, ZHOU Baoyi, SONG Ranran
2018, 35(2): 1-16. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2018.02.001
8
Effect of Retained Fracturing Fluid on the Imbibition Oil Displacement Effciency of Tight Oil Reservoir
GUO Gang, XUE Xiaojia, LI Kai, FAN Huabo, LIU Jin, WU Jiang
2016, 33(6): 121-126. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2016.06.022
9
Research on Mechanisms of Wellbore Instability of Longmaxi Shale Formation and High Performance Water Base Drilling Fluid Technology
TANG Wenquan, GAO Shuyang, WANG Chengbiao, ZHEN Jianwu, CHEN Xiaofei, CHAI Long
2017, 34(3): 21-26. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2017.03.004
10
Borehole Wall Collapse and Control in Shale Gas Well Drilling
LIU Jingping, SUN Jinsheng
2016, 33(3): 25-29. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2016.03.005
11
Cement Slurry Treated with Latex Nano Liquid Silica Anti-gas-migration Agent
GAO Yuan, SANG Laiyu, YANG Guangguo, CHANG Lianyu, WEI Haoguang
2016, 33(3): 67-72. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2016.03.014
12
Temporary Plugging Diverting Test with Fuzzy Ball Fluids in Non-Water Producing Coal Beds in Re-fracturing Well Zheng-X
ZHENG Lihui, CUI Jinbang, NIE Shuaishuai, LIU Bin, FU Yuwei, LI Zongyuan
2016, 33(5): 103-108. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2016.05.022
13
Research on Safe Drilling Technology for Ultra Deep Ultrahigh Pressure Saltwater Zones in Piedmont Area, Kuche
ZHOU Jian, JIA Hongjun, LIU Yongwang, LI Weidong, DENG Qiang, YANG Yanming
2017, 34(1): 54-59. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2017.01.010
14
Development and Evaluation of a High Density Drilling Fluid Lubricant
WANG Lin, DONG Xiaoqiang, YANG Xiaohua, XUE Yuzhi, LI Tao
2016, 33(1): 28-32. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2016.01.006
15
Study on Alkyl Polyglucoside Derivative Drilling Fluid and Its Use In Shale Gas Drilling
ZHAO Hu, LONG Daqing, SI Xiqiang, WANG Shanju, SHI Peiqian, LIU Jiezheng, WU Jian
2016, 33(6): 23-27. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2016.06.004
16
Damage Mechanisms Determination for Tight Sands Gas Reservoir in Block Linxing and Drill-in Fluid Optimization for Protection of the Reservoir
DONG Bingqiang, QIU Zhengsong, LU Zhaohui, ZHANG Ye, DENG Zhi, SUN Zening, ZHANG Wei
2018, 35(6): 65-70. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2018.06.012
17
Study on Low Temperature Cementing Slurry
BU Yvhuan, HOU Xianhai, GUO Shenglai
2016, 33(1): 79-83. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2016.01.016
18
Methods for Evaluating the Performance of Drilling Fluids Plugging Fractures in Hard and Brittle Shales
SONG Bitao, MA Chengyun, XU Tongtai, XU Hao, HE Zhumei, PENG Fangfang, ZENG Ganlin
2016, 33(4): 51-55. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2016.04.010
19
Research and Application of a Novel High Temperature Filter Loss Reducer
CHANG Xiaofeng, SUN Jinsheng, LYU Kaihe, ZHANG Fan
2019, 36(4): 420-426. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2019.04.004
20
Oil Base Drilling Fluid for Drilling Shale Gas Wells in Fuling
LIANG Wenli, SONG Jinchu, CHEN Zhiyuan, LIU Jing, MEI Luqiang
2016, 33(5): 19-24. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2016.05.004
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:43
 • To
 • Go