Top Cited

1
Status Quo of Water Base Drilling Fluid Technology for Shale Gas Drilling in China and Abroad and Its Developing Trend in China
SUN Jinsheng, LIU Jingping, YAN Lili
2016, 33(5): 1-8. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2016.05.001
2
Synthesis and Evaluation of A Primary Emulsifier for High Temperature Oil Base Drilling Fluid
QIN Yong, JIANG Guancheng, DENG Zhengqiang, GE Lian
2016, 33(1): 6-10. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2016.01.002
3
Preparation and Characteristics of Nano Polymer Microspheres Used as Plugging Agent in Drilling Fluid
WANG Weiji, QIU Zhengsong, HUANG Wei'an, ZHONG Hanyi, BAO Dan
2016, 33(1): 33-36. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2016.01.007
4
Experimental Study on Airtightness of Cement Sheath Under Alternating Stress
LIU Rengguang, ZHANG Linhai, TAO Qian, ZHOU Shiming, DING Shidong
2016, 33(4): 74-78. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2016.04.015
5
Progress Made and Trend of Development in Studying on Temporarily Type Plugging Reservoir Protection Drilling Fluids
JIANG Guancheng, MAO Yuncai, ZHOU Baoyi, SONG Ranran
2018, 35(2): 1-16. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2018.02.001
6
Progresses in Studying Drilling Fluid Nano Material Plugging Agents
MA Chengyun, SONG Bitao, XU Tongtai, PENG Fangfang, SONG Taotao, LIU Zuoming
2017, 34(1): 1-8. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2017.01.001
7
High Performance Water Base Drilling Fluid for Shale Gas Drilling
LONG Daqing, FAN Xiangsheng, WANG Kun, FAN Jianguo, LUO Renwen
2016, 33(1): 17-21. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2016.01.004
8
Effect of Retained Fracturing Fluid on the Imbibition Oil Displacement Effciency of Tight Oil Reservoir
GUO Gang, XUE Xiaojia, LI Kai, FAN Huabo, LIU Jin, WU Jiang
2016, 33(6): 121-126. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2016.06.022
9
Research on Safe Drilling Technology for Ultra Deep Ultrahigh Pressure Saltwater Zones in Piedmont Area, Kuche
ZHOU Jian, JIA Hongjun, LIU Yongwang, LI Weidong, DENG Qiang, YANG Yanming
2017, 34(1): 54-59. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2017.01.010
10
Borehole Wall Collapse and Control in Shale Gas Well Drilling
LIU Jingping, SUN Jinsheng
2016, 33(3): 25-29. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2016.03.005
11
Cement Slurry Treated with Latex Nano Liquid Silica Anti-gas-migration Agent
GAO Yuan, SANG Laiyu, YANG Guangguo, CHANG Lianyu, WEI Haoguang
2016, 33(3): 67-72. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2016.03.014
12
Research on Mechanisms of Wellbore Instability of Longmaxi Shale Formation and High Performance Water Base Drilling Fluid Technology
TANG Wenquan, GAO Shuyang, WANG Chengbiao, ZHEN Jianwu, CHEN Xiaofei, CHAI Long
2017, 34(3): 21-26. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2017.03.004
13
Progress in the Study of Environmentally Friendly Drilling Fluid Filtration Reducer
WU Xinlei, YAN Lili, WANG Lihui, WANG Fayun
2018, 35(3): 8-16. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2018.03.002
14
Progress in Study and Application of Waste Mud Disposal Technologies
CHEN Gang, WANG Peng, ZHAO Yi, TONG Kun, ZHANG Jie, SUN Peizhe
2020, 37(1): 1-8. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2020.01.001
15
Mechanisms of Wellbore Strengthening and New Advances in Lost Circulation Control with Dense Pressure Bearing Zone
QIU Zhengsong, BAO Dan, LI Jia, LIU Junyi, CHEN Jiaxu
2018, 35(4): 1-6. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2018.04.001
16
Research and Application of a Novel High Temperature Filter Loss Reducer
CHANG Xiaofeng, SUN Jinsheng, LYU Kaihe, ZHANG Fan
2019, 36(4): 420-426. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2019.04.004
17
Development and Evaluation of a High Density Drilling Fluid Lubricant
WANG Lin, DONG Xiaoqiang, YANG Xiaohua, XUE Yuzhi, LI Tao
2016, 33(1): 28-32. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2016.01.006
18
Study on Performance of A New Oil Base Mud Lost Circulation Material
LI Hongmei, SHEN Feng, WU Jinqiao, LI Wei, MA Zhenfeng
2016, 33(2): 41-44. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2016.02.009
19
Study and Application of Drilling Fluid Technology for Stabilizing Fractured Formations in Shunbei Oilfield
LI Cheng, BAI Yang, YU Yang, XU Xiaochen, FAN Sheng, LUO Pingya
2020, 37(1): 15-22. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2020.01.003
20
Study on Alkyl Polyglucoside Derivative Drilling Fluid and Its Use In Shale Gas Drilling
ZHAO Hu, LONG Daqing, SI Xiqiang, WANG Shanju, SHI Peiqian, LIU Jiezheng, WU Jian
2016, 33(6): 23-27. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2016.06.004
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:47
 • To
 • Go