Top Down

1
Dissolution of Barite Filter Cake Using Chelating Agents: A review of Mechanisms, Diagnosis and Removal Strategies
WEI Zhongjin, ZHOU Fengshan, XU Tongtai
2020, 37(6): 685-693. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2020.06.002
2
Status Quo of Water Base Drilling Fluid Technology for Shale Gas Drilling in China and Abroad and Its Developing Trend in China
SUN Jinsheng, LIU Jingping, YAN Lili
2016, 33(5): 1-8. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2016.05.001
3
Status Quo of Methods for Evaluating Filtration Performance and Mud Cake Quality of Drilling Fluid
YAO Rugang, ZHANG Zhenhua, PENG Chunyao, FENG Yanyun, DING Guangbo
2016, 33(6): 1-9. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2016.06.001
4
Progresses in Studying Drilling Fluid Nano Material Plugging Agents
MA Chengyun, SONG Bitao, XU Tongtai, PENG Fangfang, SONG Taotao, LIU Zuoming
2017, 34(1): 1-8. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2017.01.001
5
Drilling Fluid Technology for “Three High” Wells in Qaidam Basin in Qinghai
WANG Xin, ZHANG Minli, WANG Qiang, ZHUANG Wei, ZHANG Weijun, WANG Zhibin, LI Yifeng
2016, 33(6): 45-50. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2016.06.008
6
A New Fracturing Fluid with Temperature Resistance of 230℃
YANG Zhenzhou, LIU Fuchen, SONG Lulu, LIN Lijun
2018, 35(1): 101-104. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2018.01.019
7
Development of Extreme Pressure Anti-wear Lubricant MPA for Water Base Drilling Fluids
QU Yuanzhi, HUANG Hongjun, WANG Bo, FENG Xiaohua, SUN Siwei
2018, 35(1): 34-37. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2018.01.006
8
Synthesis and Evaluation of A Primary Emulsifier for High Temperature Oil Base Drilling Fluid
QIN Yong, JIANG Guancheng, DENG Zhengqiang, GE Lian
2016, 33(1): 6-10. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2016.01.002
9
Plugging Micro-fractures to Prevent Gas-cut in Fractured Gas Reservoir Drilling
HAN Zixuan, LIN Yongxue, CHAI Long, LI Daqi
2017, 34(1): 16-22. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2017.01.003
10
A Temperature Sensitive Expanding Microcapsule Anti-Gas-Channeling Cement Slurry
ZHANG Xingguo, YU Xuewei, GUO Xiaoyang, YANG Jixiang, YAN Rui, LI Zaoyuan
2018, 35(1): 71-76. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2018.01.014
11
Progress in Studying Cement Sheath Failure in Perforated Wells
LI Jin, GONG Ning, LI Zaoyuan, HAN Yaotu, YUAN Weiwei
2016, 33(6): 10-16. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2016.06.002
12
Progress on Drilling Fluid Technology for Hot Dry Rock Drilling
LIANG Wenli
2018, 35(4): 7-13. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2018.04.002
13
Study and Application of a High Performance High Temperature Polymer Drilling Fluid
LIU Xiaodong, GU Huilin, MA Yongle, ZHANG Yong
2018, 35(1): 13-20. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2018.01.003
14
Study on Mud Loss Control Technology for Sulige Gas Field
LIU Yaoquan, YU Yanfei, LI Duijun, GUO Chengming, WANG Zhi
2015, 32(6): 100-102. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2015.06.025
15
Evaluation and Analysis of Commonly Used Sulfonated Phenolic Resins
WANG Pingquan, YU Bingyang, WANG Bo, SHI Haitao, LI Hongmei
2015, 32(2): 29-33. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2015.02.008
16
Quantitative Study on Surface Bound Water of Clay with Low Field NMR
SU Junlin, DONG Wenxin, FENG Jie, YANG Peiqiang, LUO Pingya
2018, 35(1): 8-12. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2018.01.002
17
Property and Rheology of High Temperature Salt-free Fracturing Fluid LQ-FJ
JIN Leiping, FANG Bo, LU Yongjun, QIU Xiaohui, LIU Yuting, TIAN Meng, YANG Mo
2015, 32(3): 86-89. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2015.03.024
18
Application of BH-KSM Drilling Fluid in Nanpu #3 Structure of Jidong Oilfield
LI Shuan, ZHANG Jiayi, QIN Bo, YIN Li, JU Bo, WANG Wei
2015, 32(2): 93-96. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2015.02.025
19
Temporary Plugging Diverting Test with Fuzzy Ball Fluids in Non-Water Producing Coal Beds in Re-fracturing Well Zheng-X
ZHENG Lihui, CUI Jinbang, NIE Shuaishuai, LIU Bin, FU Yuwei, LI Zongyuan
2016, 33(5): 103-108. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2016.05.022
20
Development and Application of Antifreeze Nano Emulsified Paraffin PF-EPF
ZHAO Chunhua, XIA Xiaochun, XIANG Tao, GENG Tie, MIAO Hailong
2016, 33(5): 9-14. doi: 10.3969/j.issn.1001-5620.2016.05.002
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:5
 • To
 • Go